Náš prístup

Pri konzultáciách ide vždy o individuálny koncept. V úvode definujeme, čo má byť cieľom našej spolupráce s klientom, a tiež podmienky, ktoré sú na to na oboch stranách vytvorené.

Základom prípravy je analytika a spoznanie klienta, jeho aktuálnej situácie, komunikácie so zákazníkmi, problémov, plánov, ale aj trhu, na ktorom sa pohybuje. Snažíme sa vžiť do biznisu klienta a zosúladiť naše stimuly s jeho cieľmi, aby sme nájdený potenciál jeho podnikania dokázali uvoľniť.

Zameriavame sa na hľadanie vlastného priestoru pre klienta, ktorý mu pomôže odlíšiť sa a napredovať rýchlejšie. Následne nastavujeme komunikačnú stratégiu ako smer pre relevantné využitie potenciálu a sily marketingovej komunikácie klienta, čo ovplyvní firmu, značku, vzťahy či nákupné správanie zákazníkov.

Našou službou je konzultácia a pre prípadné požiadavky na realizáciu kooperujeme s viacerými špecializovanými partnermi. Niekedy netreba veľké investície na to, aby sa pozícia klienta na trhu zlepšila. Preto sa hneď v úvode zameriavame na zúročenie potenciálu, ktorý klient už má. Ide napríklad o prácu so značkou či nastavenie pravidiel pre komunikáciu so zákazníkmi.

Takto zvykneme postupovať:

1. Dopyt a oboznámenie

Umožní zoznámenie sa so zámerom spolupráce, vyhodnotenie jej reálnosti a potenciálu. Určí ďalší postup.

2. Vstupná konzultácia

Cieľom je počas 60-120 minút získať podrobnejší pohľad na situáciu klienta, jeho zámery a ciele. Je podkladom pre ponuku.

3. Ponuka spolupráce

Ponuka definuje spôsob spolupráce, jej predpokladaný rozsah, úvodné kalkulácie a termíny. Je podkladom pre objednávku.

4. Konzultačné služby

Konzultácie zahŕňajú poradenstvo, odporúčania, návrhy postupov a riešení dohodnutým spôsobom.

5. Produkčné služby

Kooperácia pri zabezpečení realizácie produkčných aktivít, koordinácia postupov, potrebné konzultácie.

6. Vyhodnocovanie

Sledovanie aktivít v spolupráci, ich vyhodnocovanie, odporúčanie ďalších krokov, proaktívne upozorňovanie na príležitosti.

Ako vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám nezáväzne, v čom sa chcete posunúť, čo aktuálne v marketingovej komunikácii riešite.

Po viacročných skúsenostiach s agentúrou sa dá vyzdvihnúť jej spoľahlivosť a opora pri príprave stratégií marketingovej komunikácie, ako aj schopnosť relevantne debatovať o marketingových krokoch. Vďačíme jej aj za doteraz najvyšší nárast predaja kotlov po reklamnej kampani (+375 %).

Peter Wolf
MSK Country Manager, Vaillant Group